بازدید میدانی شهردار پارس آباد از پروژه سنگفرش چهارراه

چاپ

کریمی شهردار پارس آباد بهمراه معاونت عمرانی و کارشناس عمرانی شهرداری از پروژه سنگ فرش چهارراه بازدید کرد.

شهردار با توجه به اهمیت این پروژه از نزدیک از روند اجرایی پروژه سنگفرش بازدید کرده و در جریان پیشرفت کار قرار گرفت و بر تسریع در اتمام پروژه تاکید کرد.