سخنرانی دکتر کریمی شهردار پارس آباد قبل از خطبه های نمز جمعه

چاپ