بازدید شبانه شهردار پارس آباد از سطح شهر

چاپ

مهندس فروزنده شهردار پارس آباد بمنظور بررسی وضعیت، از شهر و پارکها و آتش نشانی بازدید کرد.